İnteraktif CD

03 Ekim 2003 - 25248           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'e, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Eğitim Bakanlığına, 3 Ekim 2003 Tarihinden İtibaren Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6160 Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

4

Yönetmelik

- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik - Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

5

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/20)

20

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 4)

20

- 2003 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

22

- 2003 Yılı Ağustos Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ağustos Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

55

İlanlar

a - Yargı İlanları

59

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

85

c- Çeşitli İlanlar

375

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378