İnteraktif CD

25 Eylül 2003 - 25240           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6193 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2

Yönetmelikler

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği

8

- Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

32

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 02-13/126-53 Sayılı Kararı

33

- Rekabet Kurulunun 02-24/250-100 Sayılı Kararı

46

- Rekabet Kurulunun 02-27/291-119 Sayılı Kararı

51

- Rekabet Kurulunun 02-44/525-218 Sayılı Kararı

62

- Rekabet Kurulunun 02-46/557-227 Sayılı Kararı

65

Tebliğler

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

74

- Mecburi Standard ÖSG-2003/75 Sayılı Tebliğ

75

- Mecburi Standard ÖSG-2003/82 Sayılı Tebliğ

107

- Mecburi Standard ÖSG-2003/83 Sayılı Tebliğ

155

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/64 Sayılı Kararı

182

DÜZELTME (Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ ile İlgili)

182

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

183

b - Çeşitli İlanlar

372

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378