İnteraktif CD

23 Eylül 2003 - 25238           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mehmet ORAL'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/137)

2

Atama Kararları

- Devlet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Teşkilatta Değişiklik Kararı

- DSİ Atatürk Barajı XVI ncı Bölge Müdürlüğünün Lağvedilmesi, Şanlıurfa Tüneli Proje (Şube) Müdürlüğünün Görev Süresinin Uzatılarak Şanlıurfa XV inci Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Çalışmalarına Devam Etmesi Hakkında Karar

38

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

38

Yönetmelik

- TKİ Kurumu'nun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

39

Tebliğler

- Mecburi Standard ÖSG-2003/74 Sayılı Tebliğ

49

- Mecburi Standard ÖSG-2003/76 Sayılı Tebliğ

64

- Mecburi Standard ÖSG-2003/77 Sayılı Tebliğ

85

- Mecburi Standard ÖSG-2003/78 Sayılı Tebliğ

100

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

157

b - Çeşitli İlanlar

364

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378