İnteraktif CD

16 Eylül 2003 - 25231           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6085 "Geçiş Sürecinde Bulunan Ülkelerde Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Uygulaması" Konulu Bölgesel Toplantının Düzenlenmesini Teminen Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği Arasında Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/6019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan - 2003/6019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"nin ve Eki "Sağlık Bakanı Hakkında Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

11

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6118 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

73

- 2003/6120 Öğretmenlere Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Verilmesi Hakkında Karar

75

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 335)

75

Atama Kararları

- Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

76

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 331 Sayılı Karar

76

Yönetmelik

- Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

77

Tebliğler

- Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ - Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

88

- Sosyal Sigortalar Kurumu Alacaklarının KDV İadesinden Mahsup Edilmesine İlişkin Tebliğ - Sosyal Sigortalar Kurumu Alacaklarının KDV İadesinden Mahsup Edilmesine İlişkin Tebliğ

92

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/23)

93

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

97

b - Çeşitli İlanlar

365

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378