İnteraktif CD

14 Eylül 2003 - 25229           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

2

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

3

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

4

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91