İnteraktif CD

06 Eylül 2003 - 25221           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Yoğun Programı Nedeniyle 5 Eylül 2003 Tarihinde İtalya'ya Gidemediğinden; 5/9/2003 Tarihli ve 25220 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Vekalet Tezkeresinin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Fehmi DEMİRAL'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/135)

3

- Hükümlü Timur HANOĞLU'nun Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/136)

3

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

4

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

19

Yönetmelikler

- 2003/5996 Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik - Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik

26

- Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

- Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90