İnteraktif CD

28 Ağustos 2003 - 25213           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5950 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/5950 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

3

- 2003/6031 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Birimlerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

13

- 2003/6061 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Çorum ve Kastamonu İllerinde Birer Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

15

- 2003/6062 11/8/2003 Tarihli ve 2003/5990 Sayılı Kararnamede Yer Alan "Genel Kurul Delege Seçimlerinin" İbaresinin, "Organları Seçimlerinin, Yapılması Gereken Tarihlerden İtibaren" Şeklinde Değiştirilmesi Hakkında Karar

16

Atama Kararı

- İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

17

Yönetmelikler

- Sağlık Bakanlığı-Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik

18

- Telekomünikasyon Kurumu Yayın Yönetmeliği

30

- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

35

Tebliğler

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36) - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)

38

- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2003/3) - Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2003/3)

43

- 97/9 Sayılı Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/4)

53

DÜZELTMELER

- 37 Seri No.lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği ile İlgili - 37 Seri No.lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği ile İlgili

54

- 27/8/2003 Tarihli ve 25212 Sayılı Resmi Gazete'nin "" Bölümünde Yer Alan "Vatandaşlık Kararı" ile İlgili

54

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

b - Çeşitli İlanlar

372

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378