İnteraktif CD

20 Ağustos 2003 - 25205           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5991 Kültür ve Turzm Baknalığına Ait Boş Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdrülüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 26 ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği - Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

4

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 4'üne Bir Kısım Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

12

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 20 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 20 Adet Karar

13

Genelge

- Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/2) - Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/2)

141

Tebliğler

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 267)

142

- Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 7) - Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 7)

144

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

149

b - Çeşitli İlanlar

471

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474