İnteraktif CD

17 Ağustos 2003 - 25202           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

2

Yönetmelikler

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- Akdeniz Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/16)

16

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/17)

16

- Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (Katı Halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

17

- Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20

- Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

21

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-19 Sayılı Kararı

27

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91