İnteraktif CD

16 Ağustos 2003 - 25201           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliklerine Seçme Kararları

- Cumhurbaşkanlığınca Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 2003/124)

2

- Cumhurbaşkanlığınca Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 2003/125)

2

Yönetmelikler

- Yurtiçi ve Yurtdışı Acele Posta Servisi Yönetmeliğinin 5 ve 16 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

3

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

3

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90