İnteraktif CD

15 Ağustos 2003 - 25200           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4964 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 4964 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 4971 Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 4971 Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Adalet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

19

Yönetmelik

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

DÜZELTME

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile İlgili

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

370

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378