İnteraktif CD

14 Ağustos 2003 - 25199           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kuruluşların Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

- Konut Müsteşarlığının Bağlı Kuruluşları Olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Bağlanması ile İlgili İşlem

2

Atama Kararları

- Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği

5

- Gazi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

21

- Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

23

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 25 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 25 Adet Karar

25

Tebliğler

- Elektrik Enerjisi Üretmek Amacıyla Aynı Bölge ve Aynı Kaynak İçin Yapılmış Birden Fazla Lisans Başvurusu Olması Halinde Seçim Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

125

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

126

- Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/10) - Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/10)

127

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Komisyonları) (Seri No: 1)

127

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/44 Sayılı Kararı

131

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/45 Sayılı Kararı

131

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/47 Sayılı Kararı

132

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/49 Sayılı Kararı

132

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar

133

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

137

b - Çeşitli İlanlar

374

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378