İnteraktif CD

13 Ağustos 2003 - 25198           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5858 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Değiştirilmesine İlişkin 2002/1 sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

2

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümleri Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 324)

347

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

347

Yönetmelikler

- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

362

- Akdeniz Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin 10 ve 11 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

363

- Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

364

- İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

365

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

367

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

368

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

370

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

371

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

372

- Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

372

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

373

b - Çeşitli İlanlar

661

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

666