İnteraktif CD

07 Ağustos 2003 - 25192           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4962 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun - 4962 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun

2

- 4963 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 4963 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

9

- 4966 Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

19

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5970 Çevre ve Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan; İl Müdürlükleri ve Bu Müdürlüklere Bağlı Şube Müdürlükleri İle Doğrudan Merkeze Bağlı Müdürlüklerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

34

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Mehmet Salih ARIĞTEKİN'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/122)

42

- Hükümlü Ali ÖZEN'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/123)

42

Atama Kararları

- 2003/5974 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına, Kalan Süreyi Tamamlamak üzere, Ahmet ŞİRİN'in Atanmasına Dair Karar

43

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

44

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

45

Yönetmelikler

- 2003/5928 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

46

- 2003/5959 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

48

- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin 4 ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

49

- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

49

- Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

54

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Yarıyılı Öğretimi Yönetmeliği

65

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 22/07/2003 Tarih ve 2003/UK.Z-256, 2003/UK.Z-257, 2003/UK.Z-258, 2003/UK.Z-259, 2003/UK.Z-260, 2003/UK.Z-261, 2003/UK.T-262, 2003/UK.Z-264, 2003/UK.Z-265, 2003/UK.Z-266 Nolu Kararları - Kamu İhale Kurulunun 22/07/2003 Tarih ve 2003/UK.Z-256, 2003/UK.Z-257, 2003/UK.Z-258, 2003/UK.Z-259, 2003/UK.Z-260, 2003/UK.Z-261, 2003/UK.T-262, 2003/UK.Z-264, 2003/UK.Z-265, 2003/UK.Z-266 Nolu Kararları

67

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/71)

92

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/72)

115

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/73)

128

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

137

b - Çeşitli İlanlar

469

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474