İnteraktif CD

06 Ağustos 2003 - 25191           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4958 Sosyal Sigrotalar Kurumu Kanunu - 4958 Sosyal Sigrotalar Kurumu Kanunu

2

- 4959 Topluma Kazandırma Kanunu

60

- 4961 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun - 4961 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun

64

- 4968 540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

66

- 4970 Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4970 Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

70

- 4972 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

74

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/5873 "Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme", "Nihai Senet", "Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar", "Usul Kuralları" ve "Mali Düzenlemeler"e Katılmamız Hakkında Karar

75

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5885 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

123

- 2003/5886 Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (katı halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

125

- 2003/5933 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5933 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

127

- 2003/5935 Türkiye Gübre Sanayii Anonim Şirketince, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2003/5935 Türkiye Gübre Sanayii Anonim Şirketince, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

128

Atama Kararı

- 2003/5979 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine; 30 Ağustos 2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Orgeneral Şükrü SARIIŞIK (P.1965-17)'ın Atanması Hakkında Karar

137

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 15/7/2003 Tarih ve 2003/UK.T-226, 2003/UK.Z-227, 2003/UK.Z-228, 2003/UK.Z-232, 2003/UK.Z-236, 2003/UK.Z-237, 17/7/2003 Tarih ve 2003/UK.Z-239, 2003/UK.Z-240, 2003/UK.T-241, 2003/UK.Z-242, 2003/UK.Z-243, 2003/UK.Z-245, 2003/UK.T-246, 2003/UK.Z-247, 2003/UK.Z-248, 2003/UK.Z-249, 2003/UK.Z-250, 2003/UK.Z-251, 2003/UK.Z-252, 2003/UK.Z-253, 2003/UK.T-254, 2003/UK.Z-255 Nolu Kararları - Kamu İhale Kurulunun 15/7/2003 Tarih ve 2003/UK.T-226, 2003/UK.Z-227, 2003/UK.Z-228, 2003/UK.Z-232, 2003/UK.Z-236, 2003/UK.Z-237, 17/7/2003 Tarih ve 2003/UK.Z-239, 2003/UK.Z-240, 2003/UK.T-241, 2003/UK.Z-242, 2003/UK.Z-243, 2003/UK.Z-245, 2003/UK.T-246, 2003/UK.Z-247, 2003/UK.Z-248, 2003/UK.Z-249, 2003/UK.Z-250, 2003/UK.Z-251, 2003/UK.Z-252, 2003/UK.Z-253, 2003/UK.T-254, 2003/UK.Z-255 Nolu Kararları

138

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

207

b - Çeşitli İlanlar

364

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378