İnteraktif CD

01 Ağustos 2003 - 25186           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

-4957 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun -4957 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Tayyar SÜRÜL'ün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/117)

6

Yönetmelikler

- Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

7

- Tüketicinin Korunması Hakkında 4077 Sayılı Kanunun 29 uncu Maddesinde Öngörülen Hesabın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

11

- Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği

14

- Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

20

- Tüketici Konseyi Yönetmeliği

24

- Reklam Kurulu Yönetmeliği

29

- Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

34

- Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

- Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

34

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-191 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-191 Sayılı Kararı

35

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-194 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-194 Sayılı Kararı

38

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-201 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-201 Sayılı Kararı

46

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-202 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-202 Sayılı Kararı

51

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-229 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-229 Sayılı Kararı

61

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-230 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-230 Sayılı Kararı

72

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-231 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-231 Sayılı Kararı

75

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-234 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-234 Sayılı Kararı

90

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-235 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-235 Sayılı Kararı

96

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 82) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 82)

99

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 323) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 323)

99

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/12)

101

- Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/1) - Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/1)

102

- Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/9) - Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/9)

105

- Uşak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/5)

106

- Kırıkkale İli Sınırları İçerisinde Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

106

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

107

b - Çeşitli İlanlar

466

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

473

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

479