İnteraktif CD

31 Temmuz 2003 - 25185           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4954 Türkiye Adalet Akademisi Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- 2003/5904 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği

16

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

122

- Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri ile Uymak Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri ile Uymak Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

125

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

125

- Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

126

- Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

126

- Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

127

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

127

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

128

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

130

Genelge

- 2004 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları Hakkında Genelge (No: 2003/5) - 2004 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları Hakkında Genelge (No: 2003/5)

131

Tebliğler

- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 11) - Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 11)

172

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/15)

174

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/16)

184

- Aksaray Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/15)

192

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

193

b - Çeşitli İlanlar

468

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474