İnteraktif CD

30 Temmuz 2003 - 25184           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4949 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4949 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 4955 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

30

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mustafa Kerim OKATAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/116)

31

Atama Kararı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

31

Yönetmelik

- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

32

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun (2003/ÖİB-K-17) Sayılı Kararı

44

- 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

45

- 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

93

- 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

95

- 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

97

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen ve Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen ve Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

106

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

107

b - Çeşitli İlanlar

372

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378