İnteraktif CD

29 Temmuz 2003 - 25183           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4950 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 4951 15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun - 4951 15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

7

- 4952 Ticari İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7

- 4953 Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına 4 üncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

8

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5932 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Yer Alan Gümrükler Başmüdürlükleri ile Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüklerinin Kaldırılması ve Bunların Yerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar

9

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Hatice DEMİRER'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/115)

11

Atama Kararı

- 2003/5949 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Yusuf TUNA'nın Atanması Hakkında Karar

11

Yönetmelikler

- Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

11

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

12

Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/14)

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

374

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378