İnteraktif CD

26 Temmuz 2003 - 25180           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2

Tebliğler

- 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 13) - 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 13)

14

- Sığır Somatotropin Hormonunun Yasaklanması Hakkında Tebliğ (No: 2003/21)

15

- Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/24)

15

- Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliği (No: 2003/25)

17

- Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/26)

20

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararları

- Danıştayın 4 üncü ve 5 inci Dairelerine Ait 2 Adet Karar - Danıştayın 4 üncü ve 5 inci Dairelerine Ait 2 Adet Karar

21

DÜZELTME

Anayasa Mahkemesinin E: 2003/48, K: 2003/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı ile İlgili

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90