İnteraktif CD

25 Temmuz 2003 - 25179           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

25.07.2003 Cuma Sayı: 25179 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5906 "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 1 Adet Karar

6

Yönetmelikler

- Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (98/90/AT ve 2001/31/AT ile Değişik 70/387/AT)

45

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

45

- Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

50

- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

51

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Ek 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

51

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

52

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

60

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

62

Rekabet Kurulu Kararı

- Rekabet Kurulunun 01-31/313-91 Sayılı Kararı

67

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/68)

81

- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2003/3) - Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2003/3)

98

DÜZELTME

- 4924 Sayılı Kanun ile İlgili

114

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/48 (4837 Sayılı Kanunla İlgili), K: 2003/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/48 (4837 Sayılı Kanunla İlgili), K: 2003/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

115

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

117

b - Çeşitli İlanlar

473

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474