"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Esas No:2003/48

Karar No:2003/9 (Yürürlüğü Durdurma)

Resmi Gazete Tarihi:25.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25179A

Karar Günü : 23.7.2003

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: TBMM Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Oğuz OYAN ve Mustafa ÖZYÜREK

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 3.4.2003 günlü ve 4837 sayılı "Ekonomik İstikrarı Sağlamak için Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun"un; 1 ve 2. maddelerinin, Anayasa'nın 2., 10. ve 73. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve bu maddelerin uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN GEREKÇESİ

29.5.2003 günlü dava dilekçesinde, 4837 sayılı "Ekonomik İstikrarı Sağlamak için Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun"un 1. ve 2. maddelerinin, Anayasa'nın 2., 10. ve 73. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

II- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilikin rapor, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava konusu 3.4.2003 günlü ve 4837 sayılı "Ekonomik İstikrarı Sağlamak için Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun"un 1. maddesi 23.7.2003 günlü, Esas: 2003/48, Karar: 2003/76 sayılı kararla iptal edildiğinden, iptal kararının yürürlüğe girmesine kadar bu maddenin uygulanmasının daha sonra giderilmesi güç ya da olanaksız durum ve zararlar doğurabileceği sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, 19.6.2001 günlü, Esas: 2003/48, Karar: 2003/9 sayılı yürürlüğün durdurulması kararının, iptale ilişkin gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğün durdurulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

4837 sayılı Yasa'nın 2. maddesine ilişkin iptal istemi 23.7.2003 günlü, Esas: 2003/48, Karar: 2003/76 sayılı kararla reddedildiğinden, bu madde hakkında yürürlüğün durdurulması kararı verilmesine gerek görülmemiştir.

III- SONUÇ

3.4.2003 günlü, 4837 sayılı "Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun"un;

A- 1. maddesi, 23.7.2003 günlü, E. 2003/48, K. 2003/76 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu maddenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

B- 2. maddesi, 23.7.2003 günlü, E. 2003/48, K. 2003/76 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddeye ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

23.7.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

  Başkan          Başkanvekili         Üye 
  Mustafa BUMİN      Haşim KILIÇ          Samia AKBULUT 
  Üye           Üye              Üye 
  Yalçın ACARGÜN      Sacit ADALI          Ali HÜNER 
  Üye           Üye              Üye 
  Fulya KANTARCIOĞLU    Aysel PEKİNER         Ertuğrul ERSOY 
  Üye           Üye 
  Ahmet AKYALÇIN      Mehmet ERTEN 

tammetin.jpg (2780 bytes)