"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Seri No:2003/3

Resmi Gazete Tarihi:25.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25179A

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 17.06.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4884 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca; anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanununun 274 üncü, 3143 sayılı Kanunun 33 üncü, 4884 sayılı Kanunun 2 nci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Anonim Şirketler

Madde 3- Anonim şirketlerin kurulabilmesi için, özel kanunlarında aksine bir hüküm olmadıkça sermayelerinin en az 50 milyar Türk Lirası olması ve en az 5 kurucu ortağın bulunması gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu Madde 272, 277)

A) Kuruluş işlemleri

Anonim şirketlerin tedrici şekilde kurulmalarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunundaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla anonim şirketlerin kuruluş safhaları aşağıda gösterilmiştir.

a) Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Notere Tasdik Ettirilmesi

Şirket ana sözleşmesinin, Türk Ticaret Kanununun 279 uncu maddesinde yer alan hususları içermesi, ana sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve kurucular tarafından imzalanarak notere tasdik ettirilmesi şarttır.

Ana sözleşme hazırlanırken aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edilmesi gerekir:

aa. Kurucular

Ana sözleşmede kurucuların ad ve soyadları, adresleri, yabancı uyruklu ortak varsa bunların uyrukları gösterilir.

bb. Ticaret Unvanı

Ticaret unvanı, Türk Ticaret Kanununun 45 inci maddesi gereğince şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde tespit edilir. Ticaret unvanlarında anonim şirket kelimesinin bulunması zorunludur. Gerçek kişinin ad ve soyadı unvanda bulunduğu takdirde şirket nev'ini gösteren ibareler rumuzlu veya kısaltılmış olarak yazılamaz. Tüzel kişi tacirlerin ticaret unvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen unvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir.

Ticaret unvanı şirketin genişliği ve ehemmiyeti veya mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine yol açacak mahiyette veya gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir.

Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.

cc. Merkez

Şirketin merkezi il ve ilçe olarak ana sözleşmede gösterilir. Ayrıca açık adresi de ana sözleşmeye yazılır. Buna göre ana sözleşmenin şirketin merkezinin gösterildiği maddesi;

"Şirketin merkezi..........dır. Adresi....................dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır." şeklinde düzenlenir.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

dd. Amaç ve Konu

Şirketin faaliyet göstermek istediği konu T.Ticaret Kanununun 271 inci maddesi gereğince kanunen yasaklanmış olmamalıdır.

Ana sözleşmeye şirketin gerçekten faaliyet göstereceği en azından sektör bazında belli bir konu yazılmalıdır. Her konuyu kapsayacak tarzda bir ana sözleşme düzenlenmemelidir. Şirketin ana sözleşmesine yazılabilecek amaç ve konular ticaret unvanında gösterilen konu ile sınırlıdır.

ee. Sermaye

Şirket sermayesinin en az 50 milyar TL. olması gerekir.

T.Ticaret Kanununun 279 ve 300 üncü maddeleri uyarınca, şirket esas sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti ve sermayenin ödenme suret ve şartlarının ana sözleşmede gösterilmesi zorunludur.

Buna göre, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere ana sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinde, sermayenin muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edildiği ve nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiği veya şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay, geri kalan kısmın ise en geç 3 yıl içerisinde ödeneceği belirtilecektir.

Özel kanunlarda, sermayesinin tamamının veya 1/4 ünden fazlasının belli bir sürede ödenmesi şart kılınan şirketlerin ana sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir. Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

b) Kuruluşun Ticaret Siciline Tescili ve İlanı

Ana sözleşme noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu veya bağlı olduğu yerin Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ettirilir. Tescil ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur. Tescilden sonra ilana tabi hususlar Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil dilekçesine bu tebliğin 1 numaralı ekinde belirtilen belgeler eklenir.

B) Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri

Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirlenenlerin dışındaki anonim şirketlerin ana sözleşme değişikliği safhaları aşağıda gösterilmiştir.

a) Ana Sözleşme Değişikliği İçin Yönetim Kurulunca Karar Alınması ve Değişiklik Metninin Hazırlanması.

aa. Genel Olarak

Yönetim kurulu tarafından kanunda ve ana sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ana sözleşme değişikliği kararı alınarak değişecek maddenin/maddelerin eski ve yeni şeklini ihtiva edecek şekilde değişiklik metinleri hazırlanır.

Tadil metinleri şirket unvanı altında temsile yetkili kişilerce imzalanır.

bb. Sermaye Artırımı

Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere tadil tasarısındaki sermaye maddesinin yeni şeklinde, önceki sermayenin tamamının ödendiği ve arttırılan sermayenin muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edildiği ve nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiği veya sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan sermayenin en geç üç yıl içerisinde ödeneceği belirtilir.

Özel mevzuatında artırılan sermayenin tamamının veya 1/4 ünden fazlasının belli bir sürede ödenmesi şart kılınan şirketlerin tadil tasarılarındaki sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir.

Sermaye artırımı yoluyla taahhüt edilen nakdi sermayenin şirket ana sözleşmesinde ödendiği belirtilen miktar sermaye artırımının tescilinden önce şirket adına bankada veya özel finans kurumunda açılmış olan bir hesaba yatırılır.

Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, sermaye artışının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

b) Ana Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurulda Görüşülerek Karara Bağlanması

Genel kurul, ana sözleşme değişikliği için toplantıya davet edildiği takdirde değişiklik metninin asıl metin ile birlikte 368 inci maddede yazılı olduğu üzere, ilanı ve ilgililere tebliğ edilmesi ve genel kurulda kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilmesi gerekir.

c) Ana Sözleşme Değişikliğinin Ticaret Siciline Tescili ve İlanı

Sermaye artırımı ve azaltılması dışındaki ana sözleşme değişiklikleri, ana sözleşme değişikliğinin karara bağlandığı genel kurul tarihinden sonra 15 gün içinde, ana sözleşme değişikliği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal ediyorsa genel kurul kararının, imtiyazlı pay sahiplerince tasdik edilmesinden sonra 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ettirilir. Ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin tescil talep dilekçesine bu Tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen belgeler eklenir.

Sermayenin azaltılmasına ilişkin ana sözleşme değişikliği, genel kurul kararının alınmasını müteakip Türk Ticaret Kanununun 397 ve 398 inci maddelerinde yazılı işlemlerin tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilir.

Nakdi sermaye artırımlarında, işlemlerin tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, nakit olmayan sermaye artışlarında ise genel kurul tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Siciline tescil ettirilir.

Özel mevzuatı gereğince sermaye artırımı işleminin gerçekleşmesi tescilden önce başka hukuki veya idari işlem gerektiriyorsa 15 günlük süre bu işlemden sonra başlar.

Halka açık anonim şirketler hariç olmak üzere artan sermayenin tamamı taahhüt edildikten sonra bunların bu Tebliğin 5 numaralı ekinde belirtilen örneğe uygun olarak düzenlenen ve şirket yetkililerince imzalanmış liste sermaye artırımının tescilinden sonra tadil metinleriyle birlikte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Sermaye artışı sırasında, taahhüt edilen sermaye payları için tescilden önce bir bankada veya özel finans kurumunda şirket adına açılan hesaba yatırılan paraların, sermaye artırımının gerçekleştirilememesi halinde ilgililere geri verilmesi işlemleri Ticaret Sicil Memurluğunca sonuçlandırılır.

Limited Şirketler

Madde 4- Limited şirketin kurulabilmesi için özel kanunlarında aksine bir hüküm olmadıkça esas sermayesinin en az 5 milyar Türk Lirası olması ve en az iki hakiki veya hükmi şahıs kurucu ortağın bulunması gerekmektedir. Ortak sayısı elliden çok olamaz. (T.T.K. Md. 504-507)

A- Kuruluş İşlemleri

Limited şirketlerin kuruluş safhaları aşağıda gösterilmiştir.

a) Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Notere Tasdik Ettirilmesi

Ana Sözleşmenin Türk Ticaret Kanununun 506 ve 511 inci maddelerinde yer alan hususları içermesi, şirket ana sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce tasdiki şarttır.

aa) Kurucular

Ana sözleşmede kurucuların ad ve soyadları, adresleri, yabancı uyruklu ortak varsa bunların uyrukları gösterilir.

bb) Ticaret Unvanı

Ticaret unvanı Türk Ticaret Kanununun 45 inci maddesi gereğince şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde tespit edilir. Ticaret unvanlarında limited kelimesinin bulunması zorunludur. Gerçek kişinin ad ve soyadı unvanda bulunduğu takdirde şirket nev'ini gösteren sözler rumuzlu veya kısaltılmış olarak yazılamaz.

Tüzel kişi tacirlerin ticaret unvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen unvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir.

Ticaret unvanı şirketin genişliği ve ehemmiyeti veya mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine yol açacak mahiyette veya gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir.

Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.

cc) Merkez

Şirketin merkezi il ve ilçe olarak ana sözleşmede gösterilir. Ayrıca açık adresi de ana sözleşmeye yazılır. Buna göre ana sözleşmenin şirketin merkezinin gösterildiği maddesi;

"Şirketin merkezi .................... dır. Adresi ..................... dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır." şeklinde düzenlenir.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

dd) Amaç ve Konu

Şirketin faaliyet göstermek istediği konu T. Ticaret Kanununun 271 inci maddesi gereğince kanunen yasaklanmamış olmalıdır. (T.T.K.Md. 503)

Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar.

Ana sözleşmeye şirketin gerçekten faaliyet göstereceği en azından sektör bazında belli bir konu yazılmalıdır. Her konuyu kapsayacak tarzda bir ana sözleşme düzenlenmemelidir. Şirketin ana sözleşmesine yazılabilecek amaç ve konular ticaret unvanında gösterilen konu ile sınırlıdır.

ee) Sermaye

Şirket sermayesinin en az 5 milyar TL. olması gerekir. Ortakların koyacakları sermaye birbirinden farklı olabilir. Ancak ortakların koyacakları sermayenin en az 25 milyon TL. veya bunun katları olması lazımdır.

Türk Ticaret Kanununun 506 ve 510 uncu maddeleri uyarınca şirket esas sermayesi, her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sermayenin ödenme suret ve şartlarının ana sözleşmede gösterilmesi zorunludur.

Buna göre, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere ana sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinde, sermayenin muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edildiği ve nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiği veya şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay kalanının da en geç üç yıl içerisinde ödeneceği belirtilecektir.

Özel mevzuatında sermayesinin tamamının veya 1/4 ünden fazlasının belli bir sürede ödenmesi şart kılınan şirketlerin ana sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir.

Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

b) Kuruluşun Ticaret Siciline Tescili ve İlanı

Ana sözleşmenin noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu veya bağlı olduğu yerin Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilir. Tescil ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur. Tescilden sonra ilana tabi hususlar Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil dilekçesine bu tebliğin 1 numaralı ekinde belirtilen belgeler eklenir.

B- Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri

Limited şirketlerin ana sözleşme değişikliği safhaları aşağıda gösterilmiştir.

a) Ana Sözleşme Değişikliği İçin Ortaklar Kurulunca Karar Alınması ve Değişiklik Metninin Hazırlanması

aa) Genel Olarak

Ortaklar kurulu tarafından kanunda ve ana sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ana sözleşme değişikliği kararı alınarak değişecek maddenin/maddelerin eski ve yeni şeklini ihtiva edecek şekilde değişiklik metinleri hazırlanır.

bb) Sermaye Artırımı

Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere tadil tasarısındaki sermaye maddesinin yeni şeklinde önceki sermayenin tamamının ödendiği ve arttırılan sermayenin tamamının muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edildiği ve nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiği veya sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay, kalan sermayenin ise, en geç üç yıl içerisinde ödeneceği belirtilir.

Özel mevzuatında arttırılan sermayenin tamamının veya 1/4 ünden fazlasının belli bir sürede ödenmesi şart kılınan şirketlerin tadil tasarılarındaki sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir.

Sermaye artırımı yoluyla taahhüt edilen nakdi sermayenin şirket ana sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen kısmı sermaye artırımının tescilinden önce şirket adına bankada veya özel finans kurumunda açılmış olan bir hesaba yatırılır.

Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, sermaye artışının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

b) Ana Sözleşme Değişikliğinin Ticaret Siciline Tescil ve İlanı:

Ana sözleşme değişikliğine ilişkin tasarı, ortaklar kurulu kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ettirilir. Ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin tescil talep dilekçesine bu Tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen belgeler eklenir.

Sermayenin azaltılmasına ilişkin ana sözleşme değişikliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 398 inci maddelerinde yazılı işlemlerin tama mlanmasını müteakip 15 gün içinde Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Sermaye artışı sırasında taahhüt edilen sermaye payları için tescilden önce bir bankada veya özel finans kurumunda şirket adına açılan hesaba yatırılan paraların, sermaye artırımının gerçekleştirilememesi halinde ilgililere geri verilmesi işlemleri Ticaret Sicil Memurluğu tarafından sonuçlandırılır.

Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İznine Tabi Olan Anonim Şirketler:

Madde 5- 4884 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince; bankaların, özel finans kurumlarının, sigorta şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin, holdinglerin, döviz büfesi işleten şirketlerin, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketlerin, Sermaye Piyasası Kanununa tabi ve halka açık şirketlerin, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerinin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir.

Yukarıda belirtilen şirketlerin kuruluşunda; ticaret siciline tescilinden önce, ana sözleşme değişikliklerinde ise değişikliğin karara bağlanacağı genel kurul toplantısından önce, Bakanlığa (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) müracaat edilerek izin alınır. Bu şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin diğer işlemleri bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Nakdi Sermayenin Ödenmesi

Madde 6- Kuruluş ve sermaye artırımında ortakların nakdi sermaye taahhütlerine ilişkin ödemeler, şirket tarafından bir bankada veya özel finans kurumunda şirket adına açılan hesaplara yapılır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 7- 13/08/1995 günlü 22373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan "İç Ticaret 1995/1" sayılı tebliğ ile Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemlerinin sonuçlandırılması konusunda Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine yetki verilmesine ilişkin sirkülerin tamamı yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulanacak Mevzuat

Madde 8- Bu Tebliğ'de düzenlenmemiş hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

A- Doldurulmuş ve şirketi temsile yetkili kişice imzalanmış bu Tebliğin 4 numaralı ekinde belirlenen şirket kuruluş bildirim dilekçesi ve formu,

B- Biri asıl olmak üzere noterce onaylanmış üç nüsha ana sözleşme,

C- Temsile yetkili olanların şirket unvanıyla noterce düzenlenmiş imza beyannamesi,

D- Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 uncu maddesine göre düzenlenen taahhütname,

E- Şirket sermayesinin binde biri tutarında tüketici fonu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu,

F- Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirlenen anonim şirketlerin Bakanlıkça verilen kuruluş izin yazısının aslı,

G- Şirket kurucusu; gerçek şahısların nüfus cüzdanı suretiyle ikametgah ilmühaberleri, Yukarıda belirtilen belgeler dışında şayet,

- Özel mevzuatı gereği ödenmiş sermaye ile kurulması gereken anonim şirketler ile ana sözleşmede kuruluş sırasında ödenmesi öngörülen sermayesi bulunan şirketlerde ödenen sermayeye ilişkin banka veya özel finans kurumu dekontu,

- Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge,

- Şirket nev'i değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev'i değiştiren şirketin özvarlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı,

- Nev'i değiştiren şirketin kolektif veya komandit olması halinde şirket ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı,

- Kurulacak şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı,

- Kurulacak şirkete menkul kıymetin sermaye olarak konulması halinde, bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu,

- Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek, Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi" hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi,

- Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek şahıs varsa pasaportun aslı ile ibraz edilmesi halinde fotokopisi veya noter tasdikli örneği, tüzel kişilerde ise ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi,

- Ayni sermaye gayrimenkul ise, üzerinde takyidatın olmadığına dair ilgili tapu dairesinden nakil vasıtalarında, mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı,

- Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği,

- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da yabancı yatırımcı tanımına dahil edilmiş olup, bu vatandaşlarımızın, anılan Kanun kapsamında yatırımda bulunabilmek için Ticaret Sicili Memuruna başvurması durumunda ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca, bu vatandaşlarımızın çalışma veya ikamet izni belgesi,

- 3568 sayılı Yasaya göre ruhsat almış meslek mensuplarının düzenleyeceği raporların ekinde oda faaliyet belgesi,

dilekçeye eklenir.

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE

İSTENEN BELGELER:

A- Şirketin unvanı yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış tescil talep dilekçesi,

B- Anonim şirketlerde genel kurulun, limited şirketlerde ortaklar kurulunun onayından geçen üç nüsha tadil metni,

C- Anonim ve ortak sayısı 20'den fazla olan limited şirketlerde genel kurul tutanağı, ortak sayısı 20 ve daha az olan limited şirketlerde ortaklar kurulu kararı,

D- Anonim şirketlerde hazirun cetveli,

E- Anonim şirketlerde ve ortak sayısı 20'den fazla olan limited şirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın komiser atama yazısı,

F- Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirlenen anonim şirketlerin Bakanlıkça verilen ana sözleşme değişikliğine ilişkin izin yazısının aslı,

Bunların dışında şayet;

- Anonim şirketlerde ana sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararı imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, genel kurul kararının tasdik edildiği imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli,

- Anonim şirketlerde muhtelif imtiyazları haiz müteaddit nev'i hisse senedi sahipleri mevcut olduğu takdirde genel kurulun sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliği kararından ayrı olarak adı geçen nev'i lerden her birine ait hisse senedi sahiplerinin yaptıkları hususi toplantılara ait toplantı tutanakları ve hazirun cetvellerinin,

- Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinde önceki sermayenin ödendiğini gösteren bu Tebliğin 3 numaralı ekinde belirtilen örneğe uygun Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu,

- Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı,

- Sermaye artırımını ortakların şirketten alacakların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu, - Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde her hangi bir takyidatın, nakil vasıtalarında mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler,

- Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış karının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair Yeminli Mali Müşavir raporu,

- Sermaye artırımının yabancı ortağın yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması yoluyla yapılması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi,

- Sermaye artırımının fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan karların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir raporu,

- Şirket sermayesinin azaltılması halinde, şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğunun tespitine dair üç bilirkişi tarafından düzenlenmiş bilirkişi raporu ve bilirkişi atama kararı,

- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da yabancı yatırımcı tanımına dahil edilmiş olup, bu vatandaşlarımızın, anılan kanun kapsamında yatırımda bulunabilmek için Ticaret Sicili memuruna başvurması durumunda ilgili Ticaret Sicili memurluğunca, bu vatandaşlarımızın çalışma veya ikamet izni belgesi,

- 3568 sayılı yasaya göre ruhsat almış meslek mensuplarının düzenleyeceği raporların ekinde oda faaliyet belgesi, dilekçeye eklenir.

EK-3

       SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT 
       ....................MÜŞAVİRLİK RAPORU 

Raporun Tarih ve Sayısı:

1- İNCELEMEYİ YAPAN ..........MÜŞAVİRİN

  Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi: 
  Adı ve Soyadı        : 
  Bağlı Olduğu Oda      : 
  İş Adresi ve Telefonu    : 
  Ruhsat No          : 

2- TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN

  Unvanı           : 
  Adresi           : 
  Sermayesi          : 
  Bir Önceki Sermayesi    : 

3- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Tasdikin Yapıldığı Yıla Ait Defterler

Yılı Yasal Defter Nev'i Noter Tarih No 
---- ------------------ ----- -------- 
.... .................. ..... ........ 
.... .................. ..... ........ 

b) Sermayenin Ödendiği Yıla Ait Defterler

Yılı Yasal Defter Nev'i Noter Tarih No 
---- ------------------ ----- -------- 
.... .................. ..... ........ 
.... .................. ..... ........ 

4- ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BELGELER

(Mevcut Sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye bölümü için)

A) Nakdi Sermaye Ödemelerinin Tarihi Yevmiye Maddeleri 
  ------------------------------------ ----------------- 
  .................................... ................. 
B) Ayni Sermaye Ödemelerinin Tarihi Yevmiye Maddeleri 
  ----------------------------------- ----------------- 
  ................................... ................. 
C) Ayni Sermayenin şirket adına ilgili sicile tescilinin yapıldığı tarih: 
  -------------------------------------------------------------------------- 
  ...................................................................... 

5- İNCELEMELER

A) Son mizana göre özvarlığın hesaplanması ve sermayenin varlığını koruyup korumadığı hakkında bilgiler.

B) Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerine ilişkin kayıtlardan sonra kendilerinin yeniden borçlandırılması yönünde başka bir hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam edip etmediği hakkında bilgiler.

6- SONUÇ


                                 ADI VE SOYADI 
                                 İMZA 
       ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMU 

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| 
|ŞİRKETİN/ŞUBENİN ÜNVANI:                                    |ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU:                  | 
|                                                |                               | 
|                                                |                               | 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|                               | 
|ŞİRKETİN/ŞUBENİN KANUNİ ADRESİ:                                |                               | 
|                                                |                               | 
|İl Kodu: __         Posta Kodu: _____                         |                               | 
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------------| 
|              |                  |               |Şirketin   |Şirketin    |Şirketin Mrk. (İl ve İlçe   | 
|Şirketin Ticaret Sicil No: |Şirketin Vergi Dairesi ve vergi No:|Şirketin Kuruluş Tarihi:   |Süresi:   |Telefon No:   |Adı):             | 
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------------| 
|                          ŞİRKET SERMAYESİNİN KARŞILANMA ŞEKLİ (Milyon)               |               | 
|1. Yurt Dışından Gelen Nakdi Sermaye : ....... TL. 1. Makine - Teçhizat                   : .......... TL. |Şirketin Sermayesi (Milyar)  | 
|                          2. Menkul Kıymetler                    : .......... TL. |.................. TL.    | 
|2. Yurt İçinden Sağlanan Kar     : ....... TL. 3. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları            : .......... TL. |------------------------------| 
|3. Yurt İçinden Sağlanan Para Alacağı: ....... TL. 4. Doğal Kaynakların Aranması ve Çıkarılmasına Dair Haklar: .......... TL. |Bir Payın Değeri (Bin)    | 
|                          5. Diğer                         : .......... TL. |.................. TL.    | 
|TOPLAM NAKDİ SERMAYE         : ....... TL. TOPLAM AYNİ SERMAYE: .................... TL.               |               | 
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------| 
|       ŞİRKETİN KURUCULARI VE ORGANLARDAKİ GÖREVLERİ                                                  | 
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------|------------|------------| 
|Adı Soyadı/Ünvanı ve Adresi    |Tabiyeti   |Vergi Kimlik No   |Vatandaşlık Kimlik  |Sermaye Miktarı  |Ynt.Krl. |Murakıp|Ltd.Şti.Md. |Yabancı   | 
|                 |       |          |No          |(Milyon TL.)   |     |    |      |Şti.    | 
|                 |       |          |Yab.Ort. Pasaport No |___.___.___.____ |     |    |      |Şb.Vekili  | 
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------|------------|------------| 
|                 |       |          |           |         |     |    |      |      | 
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------|------------|------------| 
|                 |       |          |           |         |     |    |      |      | 
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------|------------|------------| 
|                 |       |          |           |         |     |    |      |      | 
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------|------------|------------| 
|                 |       |          |           |         |     |    |      |      | 
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------|------------|------------| 
|                 |       |          |           |         |     |    |      |      | 
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------|------------|------------| 
|                 |       |          |           |         |     |    |      |      | 
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------|------------|------------| 
|                 |       |          |           |         |     |    |      |      | 
|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------|------------|------------| 

. Organlardaki görevlerle ilgili kısım uygun bölüm (x) ile işaretlenerek doldurulacak.

. Unvan bölümünde belirtilen şube ibaresinden yurt dışındaki şirketlerin Türkiye'de açılacak şubeler anlaşılacak.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|ŞİRKETİN KURUCULARI VE ORGANLARDAKİ GÖREVLERİ                                                        | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|Adı Soyadı/Ünvanı ve Adresi    |Tabiyeti   |Vergi Kimlik No   |Vatandaşlık Kimlik No |Sermaye Miktarı |Ynt.Krl. |Murakıp |Ltd.Şti.Md.  |Yabancı | 
|                 |       |           |Yab.Ort. Pasaport No  |(Milyon TL.)   |Bşk./Yrd |    |       |Şti.  | 
|                 |       |           |            |...,...,...,... |     |    |       |Şb.Müd | 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |ürü   | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|                 |       |           |            |         |     |    |       |    | 
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------------|--------| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       İŞYERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER                                                           | 
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------| 
|ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ SAYISI            |İŞÇİ ÇALIŞTRILMAYA  |1. İşyerinde  Asgari Ücretli Sayısı:   Diğer Ücretli Sayısı:  TOPLAM:     | 
|                         |BAŞLANACAK TARİH   |                                          | 
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                    |2. İşyerinde  Asgari Ücretli Sayısı:   Diğer Ücretli Sayısı:  TOPLAM:     | 
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------| 
|İŞYERİNİN İŞ SAHİBİNE AİT OLMAMASI DURUMUNDA              |1. işyeri                        |2. işyeri         | 
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------| 
|İŞYERİNİN    |Kira Tutarı                      |                            |              | 
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------| 
|İŞYERİ      |Adı ve Soyadı                     |                            |              | 
|SAHİBİNİN    |------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------| 
|         |Vergi Kimlik No. (varsa)               |                            |              | 
|         |------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------| 
|         |Adresi                        |........................................................|...........................| 
|         |                           |........................................................|...........................| 
|         |                           |........................................................|...........................| 
|         |                           |........................................................|...........................| 
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MÜKELLEFİYET TÜRÜ                                                                      | 
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MÜKELLEFÇE İŞARETLENECEKTİR                |VERGİ DAİRESİNCE DOLDURULACAKTIR                                 | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------| 
|VERGİ TÜRÜ                         |VERGİ                 |MK             |MÜKELLEFİYETE GİRİŞ TARİHİ  | 
|                              |KODU                 |              |               | 
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|KURUMLAR VERGİSİ                      |0       |0    |1    |0  |              |...../...../.....      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|KURUM GEÇİCİ VERGİ                     |0       |0    |3    |3  |              |...../...../.....      | 
|--------------------------------------------------|--------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|KATMA DEĞER VERGİSİ          Aylık    ||--|  |0       |0    |1    |5  |              |...../...../.....      | 
|                         ||--|  |       |     |    |  |              |               | 
|                   3 Aylık   ||--|  |       |     |    |  |              |               | 
|                         ||--|  |       |     |    |  |              |               | 
|--------------------------------------------------|--------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|GELİR STOPAJ             Aylık    ||--|  |0       |0    |0    |3  |              |...../...../.....      | 
|                         ||--|  |       |     |    |  |              |               | 
|                   3 Aylık   ||--|  |       |     |    |  |              |               | 
|                         ||--|  |       |     |    |  |              |               | 
|                   Diğer    ||--|  |       |     |    |  |              |               | 
|                         ||--|  |       |     |    |  |              |               | 
|--------------------------------------------------|--------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|KURUM STOPAJ (KVK Md: 24)                 |0       |0    |1    |1  |              |...../...../.....      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|DAMGA VERGİSİ                       |0       |0    |4    |0  |              |...../...../.....      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ            |0       |0    |2    |1  |              |...../...../.....      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|                              |       |     |    |  |              |...../...../.....      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|                              |       |     |    |  |              |...../...../.....      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|----|----------------------------|-----------------------------| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       SM/SMMM/YMM/AVUKAT BİLGİLERİ                                                          | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Adı ve Soyadı             |                                                           | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Vergi Kimlik No.           |                                                           | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Bağlı Olduğu Vergi Dairesi      |                                                           | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Bağlı Olduğu Oda           |                                                           | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Oda Sicil No.             |                                                           | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Sözleşme Tarihi            |                                                           | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Sözleşme No.             |                                                           | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|İmzası                |                                                           | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Kaşe/Mühür              |                                                           | 
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
  ....................Şirketinin, şirket kanuni temsilcisi olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bildirimde işaretlemiş bulunduğum vergi 
türlerinden .................... mükellefiyet kaydının ...../...../..... tarihinden itibaren tesisini arz ederim. 
                 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                 |Bu formdaki bilgilerin, mükellef tarafından ibraz edilen belgelere uygun olduğu tasdik edilmiştir.             | 
ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN  |                                                              | 
Adı ve Soyadı:          |TASDİK EDEN TİCARET SİCİL MEMURUNUN                                            | 
Vergi Kimlik No:         |Adı ve Soyadı:                                                       | 
İmzası     :         |Ünvanı:                                                          | 
                 |İmzası:                                                          | 
                 |Tarihi: ...../...../.....                                                 | 
                 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
  EK-5 
  ŞİRKETİN UNVANI       |: 
  ŞİRKETİN ADRESİ       |: 
  TİCARET SİCİL MEMURLUĞU   |: 
  ÖNCEKİ SERMAYESİ      |: 
  ŞİMDİKİ SERMAYESİ      |: 
  GENEL KURUL TARİHİ     |: 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN                                                       | 
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| 
|                                           |ARTIRIMDAKİ                              | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|ADI SOYADI/UNVANI       |ARTIRIM ÖNCESİ       |ARTIRIM SONRASI      |Taahhüt Ettiği     |Ödediği Miktar    |Ödemeyi Yaptığı    | 
|               |              |             |Pay Miktarı TL.    |           |Banka Hesap No:    | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
|               |              |             |            |           |            | 
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------| 
                    Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. 
                    ..............................ANONİM ŞİRKETİ 
                    ..............................Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin 

Adları, Soyadları ve İmzaları

tammetin.jpg (2780 bytes)