"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Esas No:2003/41

Karar No:2003/8 (Yürürlüğü Durdurma)

Resmi Gazete Tarihi:22.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176A

Karar Günü: 17.7.2003

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Mustafa ÖZYÜREK ve Haluk KOÇ

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 29.3.2003 günlü, 4833 sayılı "2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun

1- 13. maddesinin (c) fıkrasının,

2- 20. maddesinin (b) ve (g) fıkralarının,

3- 27. maddesinin,

4- 31. maddesinin (g), (h), (ı), (j), ve (k) fıkralarının,

5- 35. maddesinin (a), (e), (f) fıkraları ile (b) fıkrasının (1) numaralı bendinin birinci paragrafının,

6- 38. maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarının,

7- 43. maddesinin son fıkrasının,

8- 45. maddesinin,

9- 49. maddesinin,

10- 50. maddesinin,

11- 51. maddesinin (a) fıkrasının beşinci bendi ile (b), (f), (i), (n), (o), (p), (t), (u), (v) ve (y) fıkralarının,

12- 10. maddesinin,

13- 16. maddesinin (a) ve (b) fıkralarının,

14- 26. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarının,

15- 28. maddesinin (g) fıkrasının,

16- 51 maddesinin (a) fıkrasının onüçüncü bendinin,

Anayasa'nın 2., 6., 7., 8., 11., 13., 60., 73., 87., 88., 127., 128., 130., 131., 153., 161. ve 163. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ile bu madde, fıkra ve bentlerin uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN GEREKÇESİ

15.5.2003 günlü dava dilekçesinde, 29.3.2003 günlü, 4833 sayılı "2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun dava konusu kurallarının Anayasa'ya aykırılığı ve uygulanmaları durumunda giderilmesi olanaksız zararların doğabileceği ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

II- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, yürürlüğün durdurulması hakkındaki inceleme raporu, iptali istenilen madde, fıkra ve bentlerle, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

29.3.2003 günlü, 4833 sayılı "2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun: 31. maddesinin (g) ve (ı) fıkralarının, 35. maddesinin (e) fıkrasının, 50. maddesinin, 51. maddesinin; (f) fıkrasının, (n) fıkrasının üçüncü paragrafının, (p) fıkrasının, (v) ve (y) fıkralarının, Anayasa'ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu gözetilerek, uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi için esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüklerinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

13. maddesinin (c) fıkrasının, 20. maddesinin (b) ve (g) fıkralarının, 27. maddesinin, 31. maddesinin; (h) ve (j) fıkralarının, (k) fıkrasının, 35. maddesinin; (a) fıkrasının, (b) fıkrasının (1) numaralı bendinin, (f) fıkrasının, 38. maddesinin; (b) fıkrasının, (c) ve (d) fıkralarının, 43. maddesinin son fıkrasının, 45. ve 49. maddelerinin, 51. maddesinin; (a) fıkrasının (5) sayılı bendinin, (b) fıkrasının, (i) fıkrasının, (n) fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarının, (o) fıkrasının, (t) ve (u) fıkralarının, koşulları oluşmadığından yürürlüklerinin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

III- SONUÇ

29.3.2003 günlü, 4833 sayılı "2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun:

A) 1- 31. maddesinin (g) ve (ı) fıkralarının, OYBİRLİĞİYLE,

2- 35. maddesinin (e) fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

3- 50. maddesinin, OYBİRLİĞİYLE,

4- 51. maddesinin;

a- (f) fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

b- (n) fıkrasının üçüncü paragrafının, OYBİRLİĞİYLE,

c- (p) fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

d- (v) ve (y) fıkralarının, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU ile Mehmet ERTEN'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

Anayasa'ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu gözetilerek, uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi için ESAS HAKKINDA KARAR VERİLİNCEYE KADAR YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

B) 1- 13. maddesinin (c) fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

2- 20. maddesinin (b) ve (g) fıkralarının, Ali HÜNER'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

3- 27. maddesinin, Ali HÜNER'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

4- 31. maddesinin;

a- (h) ve (j) fıkralarının, Ali HÜNER'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

b- (k) fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

5- 35. maddesinin;

a- (a) fıkrasının, Ali HÜNER'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

b- (b) fıkrasının (1) numaralı bendinin, OYBİRLİĞİYLE,

c- (f) fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

6- 38. maddesinin;

a- (b) fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

b- (c) ve (d) fıkralarının, Ali HÜNER'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

7- 43. maddesinin son fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

8- 45. ve 49. maddelerinin, OYBİRLİĞİYLE,

9- 51. maddesinin;

a- (a) fıkrasının (5) sayılı bendinin, Ali HÜNER'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

b- (b) fıkrasının, Ali HÜNER'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

c- (i) fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

d- (n) fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarının, Ali HÜNER'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

e- (o) fıkrasının, OYBİRLİĞİYLE,

f- (t) ve (u) fıkralarının, Ali HÜNER'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, koşulları oluşmadığından YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

17.7.2003 gününde karar verildi.

  Başkan          Başkanvekili         Üye 
  Mustafa BUMİN      Haşim KILIÇ          Samia AKBULUT 

  Üye           Üye              Üye 
  Yalçın ACARGÜN      Sacit ADALI          Ali HÜNER 

  Üye           Üye              Üye 
  Fulya KANTARCIOĞLU    Ertuğrul ERSOY        Tülay TUĞCU 

  Üye                          Üye 
  Ahmet AKYALÇIN                     Mehmet ERTEN 

tammetin.jpg (2780 bytes)