İnteraktif CD

19 Temmuz 2003 - 25173           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4916 Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 4925 Karayolu Taşıma Kanunu

10

- 4926 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu - 4926 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

21

- 4928 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 4928 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

35

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

39

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Ruhi UZUNHASANOĞLU'nun Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/111)

40

- Hükümlü Turhan TARAKCI'nın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/112)

40

- Hükümlü Adem KEPENEKLİOĞLU'nun Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/113)

41

Atama Kararları

- Devlet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

41

Yönetmelikler

- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

46

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

46

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

46

Genelge

- 2003/42 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

47

Tebliğler

- Jandarma Genel Komutanlığı Mensuplarından Malul Olanlar ile Şehit Olanların Mirasçılarına Devlet Övünç Madalyası Verilmesi Hakkında Tebliğ

49

- Tokat Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/2)

50

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2003/1 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2003/1 Sayılı Kararı

51

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

263

b - Çeşitli İlanlar

281

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282