İnteraktif CD

18 Temmuz 2003 - 25172           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/5842 Türk-Makedon Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/5857 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Eğitim, Bilim, Kültür, Basın-Yaşam, Gençlik ve Spor Alanlarında 2002 - 2005 Yıllarında İlişkin Değişim Programının Onaylanmasına Dair Karar

10

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

31

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

31

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Seçme Kararı

- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Yalçın ACARGÜN'ün, Başkanın Mazereti Halinde ise Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Başkanlık Edecek Üye Olarak da Samia AKBULUT'un Seçilmelerine Dair Karar

31

Atama Kararları

- Başbakanlık, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait 11 Adet Atama Kararı

32

Yönetmelikler

- İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/24/AT)

34

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

408

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

409

Tebliğler

- 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2003/22)

410

- Antalya Valiliğine Ait Turizmi Olumsuz Etkileyen Faktörlerle Mücadeleye Kararlılık ve Süreklilik Kazandırmak Amacıyla Alınması Gereken Tedbirlere Dair Karar (No: 2003/5)

432

İlanlar

a - Yargı İlanları

433

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

518

c- Çeşitli İlanlar

856

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

858