İnteraktif CD

16 Temmuz 2003 - 25170           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5866 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Adıyaman İli'nde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2

- 2003/5867 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Erzincan İli'nde Fen - Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2

- 2003/5868 Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar - 2003/5868 Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

3

2003/5883 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere Aynı Kanunun 3 üncü Maddesine Göre Ödenmek Üzere, 15/1/2002 Tarihli ve 2002/3581 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Ödeme Tarihleri 2003 Yılına Ertelenen İlave Tediyenin 31/7/2003 Tarihine Kadar Ödenmesi Hakkında Karar 2003/5883 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere Aynı Kanunun 3 üncü Maddesine Göre Ödenmek Üzere, 15/1/2002 Tarihli ve 2002/3581 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Ödeme Tarihleri 2003 Yılına Ertelenen İlave Tediyenin 31/7/2003 Tarihine Kadar Ödenmesi Hakkında Karar

4

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Avukat Özdemir ÖZOK'un Seçilmesi Hakkında Karar

5

Yönetmelikler

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

5

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

18

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

21

- GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

21

- Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci ve 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22

- Akdeniz Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 01-51/512-125 Sayılı Kararı

25

- Rekabet Kurulunun 02-43/503-208 Sayılı Kararı

50

- Rekabet Kurulunun 02-66/814-332 Sayılı Kararı

54

- Rekabet Kurulunun 03-21/237-102 Sayılı Kararı

58

Tebliğler

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

67

- İstanbul Valiliğine Ait Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair 2000/2 Sayılı Kararın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (2003/2)

68

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/346 (4638 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/4 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/346 (4638 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/4 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

69

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/22 (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İlgili) K: 2003/34 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/22 (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İlgili) K: 2003/34 Sayılı Kararı

73

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/46 (4628 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/46 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/46 (4628 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/46 Sayılı Kararı

79

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

83

b - Çeşitli İlanlar

370

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378