İnteraktif CD

15 Temmuz 2003 - 25169           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4919 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5840 T. Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar - 2003/5840 T. Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

5

- 2003/5884 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar - 2003/5884 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

6

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü İbrahim ŞAHİN'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/108)

8

Atama Kararları

- Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait İki Adet Atama Kararı

8

Yönetmelikler

- Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

9

- Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve Römorklarının Frenleme Düzenekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/320/AT)

10

Tebliğler

- İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ - İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

12

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 322) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 322)

14

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

303

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378