İnteraktif CD

11 Temmuz 2003 - 25165           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4915 Kara Avcılığı Kanunu

2

- 4918 Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

14

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

16

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

16

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

Atama Kararları

- Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

18

Yönetmelikler

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

- Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmeliğe Geçici 2 ve 3 üncü Maddelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik

25

- Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25

- Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

26

- Maltepe Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

27

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü ve 20 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 18 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 18 Adet Karar

29

Tebliğler

- Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

124

- Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim Lisansı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

124

YARGI BÖLÜMÜ

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 14 Adet Karar

125

İlanlar

a - Yargı İlanları

159

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

161

c- Çeşitli İlanlar

441

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474