İnteraktif CD

10 Temmuz 2003 - 25164           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4917 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Edibe TOZLU'nun Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/105)

7

Atama Kararları

- Devlet, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

7

Yönetmelikler

- Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği

9

- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar

39

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

372

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378