İnteraktif CD

09 Temmuz 2003 - 25163           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4911 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5822 Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşma'ya Ek 6 Numaralı Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

Atama Kararları

- Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Necat Akdeniz AKGÜN'ün Atanması Hakkında Karar (No: 2003/104)

15

- Milli Savunma, Ulaştırma Bakanlıkları ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

16

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

20

Tebliğler

- Şehit Olan ve Malul Kalan Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Devlet Övünç Madalyası Verilmesi Hakkında Tebliğ

21

- Mecburi Standard ÖSG-2003/58 Sayılı Tebliğ

22

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin, E: 2003/30 (Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile İlgili), K: 2003/38 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin, E: 2003/30 (Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile İlgili), K: 2003/38 Sayılı Kararı

45

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 3 Adet Karar

57

İlanlar

a - Yargı İlanları

101

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

103

c- Çeşitli İlanlar

366

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378