İnteraktif CD

04 Temmuz 2003 - 25158           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/5717 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ü Değiştiren Ek Protokol 2'ye Ek Protokol 3'ün II No'lu Ekinde Yapılan Değişikliğin ve Bununla İlgili Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/5718 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekreteryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

6

- 2003/5771 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye'nin Gümrükler 2007 Topluluk Programına Katılımına Dair Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

23

- 2003/5797 Türkiye'nin Fiscalis 2003 - 2007 Topluluk Programına Katılımı Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

31

- 2003/5809 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Ulusal Otoritesi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

38

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5730 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eczacılık Fakültesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Amasya İlinde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

46

- 2003/5733 Türkiye Kredi Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfının, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna Devredilmesi Hakkında Karar

47

- 2003/5734 Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı'nın Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna Devredilmesi Hakkında Karar

48

Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği

48

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 320) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 320)

61

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 321) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 321)

62

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/12)

62

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/13)

65

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/2)

68

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

69

b - Çeşitli İlanlar

368

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378