İnteraktif CD

03 Temmuz 2003 - 25157           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5714 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2

- 2003/5716 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

3

- 2003/5735 Türkiye ile Azerbaycan Arasında Vize Muafiyetine İlişkin 92/3042 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan Anlaşmanın 1 inci Maddesinin Uygulanmasının Durdurulması ve 95/7758 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan Anlaşmanın Sona Erdirilmesi Hakkında Karar

6

- 2003/5742 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Teknik Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

7

- 2003/5745 Türk Ticaret Bankası Emeklilik Sandığı Vakfının, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna Devredilmesi Hakkında Karar

8

- 2003/5753 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

9

- 2003/5782 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

18

- 2003/5813 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Antalya İli Alanya İlçesinde İşletme Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

19

Yönetmelikler

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

20

- Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birim (Lise Devresi) Eğitim-Öğretim Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

21

- Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

35

- Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

35

- Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

36

- Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

39

- Fırat Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

- Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

41

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/41 Sayılı Kararı

42

- Isparta İli Sınırları İçerisinde Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması ile Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

43

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

374

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378