İnteraktif CD

02 Temmuz 2003 - 25156           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5721 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2003 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

3

- 2003/5724 15/11/1993 Tarihli ve 93/5067 Sayılı Kararname ile Kurulan "Çilimli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği"nin Adının, "Çilimli İlçesi Belediye ve Köylere Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

4

- 2003/5727 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5727 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

5

- 2003/5731 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Amasya İlinde Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

6

- 2003/5757 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/5757 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

7

- 2003/5795 Yedek Subayların Hizmet Süreleri ile Erbaş ve Erler İçin Muvazzaflık Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Karar

18

Atama Kararı

- 2003/5750 Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

19

Yönetmelikler

- Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği

20

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

Tebliğler

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/2)

31

- 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Analitik Bütçe Sınıflandırması) (Sıra No: 12)

32

- 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere 2003 Mali Yılında Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslarla İlgili Tebliğ

43

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

48

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 423 Sayılı Kararı

49

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

362

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378