İnteraktif CD

01 Temmuz 2003 - 25155           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4905 Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4905 Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

1

- 4906 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

3

- 4907 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 4908 Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 4909 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

4

- 4910 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4

- 4912 Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun

5

- 4913 11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

8

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

10

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

11

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Erdoğan TOPRAK'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/93)

12

- Hükümlü Haydar GÜNEŞ'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/94)

12

- Hükümlü Ali KÖÇMEN'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/95)

13

- Hükümlü Ali YILMAZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/96)

13

- Hükümlü Hasan AYDOĞAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/97)

14

- Hükümlü Binali YILDIZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/98)

14

- Hükümlü Sinan RAKİP'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/99)

15

Atama Kararları 2003/5796 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine, Mustafa EKİM'in Atanması Hakkında Karar 16

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

17

Yönetmelikler

- 2003/5791 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21

- Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6 ncı ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22

- Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

23

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT)

30

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

- Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

38

- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

39

- Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

41

- Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci ve 30 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

42

Tebliğler

- 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları) (Sıra No: 11)

43

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 319) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 319)

53

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

59

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

278

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282