İnteraktif CD

25 Haziran 2003 - 25149           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5710 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2003/5710 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Banu COŞKUN'un Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/91)

2

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

9

Yönetmelikler

- Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

11

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (89/173/AT)

19

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

130

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 430 Sayılı Kararı

131

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

133

b - Çeşitli İlanlar

472

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474