İnteraktif CD

21 Haziran 2003 - 25145           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- İdari Yargı Hakim ve Savcılarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelik

- Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

6

Kamu İhale Kurulu Kararı

Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-192 sayılı Kararı Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-192 sayılı Kararı

9

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/9)

12

- Eskişehir İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

13

- Karaman İli Sınırları İçerisinde Anız Yakılmasının Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2003/2)

13

DÜZELTME

- (4835 sayılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ile İlgili)

14

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

89

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90