İnteraktif CD

20 Haziran 2003 - 25144           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 774 Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

- 775 Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5615 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı" Konulu Proje Revizyon Belgesinin 1 Ağustos 2001 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

3

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

104

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

105

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

106

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5662 593 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

107

Yönetmelikler

- Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

125

- İçişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

133

- İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

134

- Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

135

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

138

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 02-09/89-40 Sayılı Kararı

146

- Rekabet Kurulunun 02-70/840-344 Sayılı Kararı

149

- Rekabet Kurulunun 02-81/948-393 Sayılı Kararı

153

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

161

b - Çeşitli İlanlar

466

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474