İnteraktif CD

18 Haziran 2003 - 25142           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4865 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun

2

- 4867 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11

- 4868 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11

- 4891 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12

- 4892 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

13

- 4895 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5661 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Dışişleri Bakanlığı'nın Bilgi İşlem Merkezi'nin Güçlendirilmesi" Konulu Proje'ye Ait Nihai Revizyon Belgesi ile Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

19

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

30

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5664 3034 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve 9 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

30

- 2003/5649 Mustafa Parlak'ın Rekabet Kurulu Başkanı Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar

109

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Gülderen SAN (BARAN)'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/90)

109

Atama Kararları

- Başbakanlık, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

110

Yönetmelikler

- Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

112

- Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

131

Tebliğ

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 87) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 87)

132

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/8 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/8 Sayılı Kararı

137

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/9 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/9 Sayılı Kararı

141

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/10 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/10 Sayılı Kararı

143

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/12 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/12 Sayılı Kararı

145

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2., 14. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar

149

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

153

b - Çeşitli İlanlar

457

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474