İnteraktif CD

17 Haziran 2003 - 25141           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu - 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

2

- 4877 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

- 4878 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

- 4879 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5

- 4880 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5

- 4881 Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5

- 4882 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5

- 4883 Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu'nun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6

- 4884 Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 4884 Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6

- 4885 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

8

- 4886 Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

8

- 4887 Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

9

- 4888 Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

9

- 4889 Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

9

- 4890 Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanımlanmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

9

- 4893 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10

- 4894 Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5687 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Halkın Kurtuluşu Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Arasında Sualtı Taarruz (SAT) Özel İhtisas Kursu Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

11

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/5685 Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/5685 Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

37

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5711 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2003/5711 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

51

- 2003/5712 Çukurova Elektrik A.Ş. ile Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santrallarına Ait Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

53

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Emir KESKİN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/89)

53

Atama Kararları

- Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ve Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına Ait Atama Kararları

54

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair 1 Adet Karar

136

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

137

- Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

144

Kamu İhale Kurulu Kararları

Kamu İhale Kuruluna Ait 15 Adet Karar Kamu İhale Kuruluna Ait 15 Adet Karar

149

Tebliğler

2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

190

2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

225

Sirküler

- 2003-2004 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 69)

229

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/3 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/3 Sayılı Kararı

335

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/6 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/6 Sayılı Kararı

338

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/7 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/7 Sayılı Kararı

340

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

343

b - Çeşitli İlanlar

564

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570