İnteraktif CD

10 Haziran 2003 - 25134           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

-4857 İş Kanunu -4857 İş Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

33

- Sağlık Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

34

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5626 Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Ait Sınırlar ile Ek Alanların Tespit Edilmesine İlişkin Karar - 2003/5626 Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Ait Sınırlar ile Ek Alanların Tespit Edilmesine İlişkin Karar

35

- 2003/5629 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5629 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

43

Yönetmelikler

- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

44

- Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

46

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

48

- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

48

- Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

48

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

49

Tebliğler

- Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 6) - Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 6)

51

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 250) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 250)

53

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 318) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 318)

54

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

b - Çeşitli İlanlar

281

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282