İnteraktif CD

06 Haziran 2003 - 25130           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4861 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4861 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 4864 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 4864 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

13

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5632 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/5632 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

18

- 2003/5699 Kanuni Ödeme Süresinden Önce Ödenen Amme Alacağı İçin Uygulanan Erken Ödeme İndirimi Oranlarına İlişkin Karar - 2003/5699 Kanuni Ödeme Süresinden Önce Ödenen Amme Alacağı İçin Uygulanan Erken Ödeme İndirimi Oranlarına İlişkin Karar

26

- 2003/5700 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2003/5700 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

27

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Bekir Sıtkı KEÇECİ'nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/78)

28

- Hükümlü İbrahim GEZİCİ'nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/79)

29

Atama Kararları

- Bayındırlık ve İskan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

29

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 65 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

30

Genelge

- 2003/36 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

40

Tebliğler

- Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/4)

40

- Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 30) - Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 30)

43

- Çanakkale İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Sondaj Yapılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

43

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

281

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282