İnteraktif CD

04 Haziran 2003 - 25128           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Tekel Ürünleri Toptan Satıcılığı Hakkında Yönetmelik

2

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

9

- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci, 9 uncu ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

11

Tebliğ

- Devlet Adına Satın Alınan Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Satılmasına İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2003/1) - Devlet Adına Satın Alınan Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Satılmasına İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2003/1)

12

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

284

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378