İnteraktif CD

03 Haziran 2003 - 25127           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4860 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sağlık Bakanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 4862 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 4863 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

3

TBMM Kararları

- 770 Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 1997 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar

3

- 771 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 1998 ve 1999 Yıllarına Ait Bilanço ve Gelir Taplolarının Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar

7

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili İsmail ALPTEKİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5526 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

14

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

15

Tebliğler

- 2003/12 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2003/19)

17

- Hakim Konumda Bulunan İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

19

- Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

22

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 345 Sayılı Kararı ve Eki Genelge

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

293

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474