İnteraktif CD

31 Mayıs 2003 - 25124           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5598 Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav Yöntemi, Yetiştirilmeleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Atanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

- Türk Standardları Enstitüsü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

4

- Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

5

- Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

6

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

7

b - Çeşitli İlanlar

135

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1530