İnteraktif CD

29 Mayıs 2003 - 25122           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Yönetmelik

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Genelge

- 2003/33 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

6

Tebliğler

- Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/17) - Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/17)

7

- Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/3) - Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/3)

10

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/17)

10

- Kütahya İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

14

- Sinop İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

15

- Yalova İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

16

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/29 (Siyasi Parti) K: 2003/1 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/29 (Siyasi Parti) K: 2003/1 Sayılı Kararı

17

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/3 (Siyasi Parti) K: 2003/13 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/3 (Siyasi Parti) K: 2003/13 Sayılı Kararı

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

280

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

762