"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Resmi Gazete Tarihi:28.05.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25121A

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar" başlıklı 377 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi dairelerinin Maliye Bakanlığının muvafakatini almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine Danıştay'da temyiz davası açamayacakları, beşinci fıkrasında da Maliye Bakanlığının tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla muvafakat verme yetkisini defterdarlıklara devredebileceği hükme bağlanmıştır.

Sözü edilen maddenin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Danıştay nezdinde temyize ilişkin dava açmaya izin verme hususunda defterdarlıklar ile vergi dairesi başkanlıklarına muhtelif tarihlerde yetki devirleri yapılmıştır.

Bu defa da 291 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile artırılıp 01/01/2001 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 50 milyar liralık had, 01/07/2003 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki tabloda tespit edilen miktarlara yükseltilmiş olup, dava açılmak üzere muvafakat istenilmesinde 213 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(2) yer alan limit dışındaki diğer açıklamalar esas alınmak suretiyle uygulama sürdürülecektir.

|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| 
|I. Grup İller: Ankara, İstanbul ve İzmir                        |       300,000,000,000.- TL.| 
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| 
|II. Grup İller: Adana, Antalya, Bursa ve Kocaeli                    |       225,000,000,000.- TL.| 
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| 
|III. Grup İller: Diğer büyükşehir belediyesi bulunan iller               |       150,000,000,000.- TL.| 
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| 
|IV. Grup İller: I., II. ve III. Grup İller dışında kalan diğer iller          |       75,000,000,000.- TL.| 
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| 

Bu Tebliğle belirlenen hadlerin altında kalan ve dava açma süresinin bitimi 01/07/2003 tarihinden sonraya rastlayan ancak, bu tarihten önce muvafakat talebiyle Bakanlığımıza intikal ettirilmiş olan vergi mahkemesi kararlarının temyizine ilişkin muvafakatlar, defterdarlıklar ile vergi dairesi başkanlıklarınca verilecek ve bunlara dayanılarak Danıştay'da temyiz yoluna başvurulacaktır.

Ayrıca, vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı Danıştay nezdinde temyize ilişkin dava açılmasında, mahkeme kararları ile ortaya çıkan meblağlar yerine, davaya konu edilen meblağların esas alınması ve Bakanlığımızca belirlenen limitlere göre muvafakatların Bakanlık, defterdarlık veya vergi dairesi başkanlığınca verilmesi gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

------------------------------------------------------------------------------ 

(1) 21/12/2000 gün ve 24267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/11/1991 gün ve 21060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
tammetin.jpg (2780 bytes)