İnteraktif CD

23 Mayıs 2003 - 25116           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5556 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2003 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2003/5593 Bazı Üniversite Rektörlüklerine Bağlı Olarak Fakülteler Kurulması ile Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun Adının Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2

- 2003/5595 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2003 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

3

Yönetmelikler

- Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği

5

- Yurtiçi ve Yurtdışı Acele Posta Servisi Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

17

- Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yönetmeliği

18

- Kıyı Alanları Yönetimi (KAY) Türk Milli Komitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

Genelge

- 2003/32 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

26

Tebliğ

- TÜRKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Şartlar Hakkında Tebliğ (Akreditasyon: 2003/1)

27

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar

35

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

252

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474