İnteraktif CD

22 Mayıs 2003 - 25115           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5557 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2003/5557 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Milli Eğitim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği

5

- Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) Yönetmeliği

16

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/5)

19

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/6)

20

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/7)

20

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/8)

21

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/9)

23

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/10)

26

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/11)

29

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2003/18)

32

- Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2003/2) - Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2003/2)

33

- Aydın İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/541)

35

- Bingöl İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

35

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

86

c- Çeşitli İlanlar

337

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378