İnteraktif CD

17 Mayıs 2003 - 25111           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

17.05.2003 Cumartesi Sayı: 25111 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Harp Akademileri Yönetmeliğinin 41 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Gemiadamları Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Gemiadamları Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğ

4

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/25 Sayılı Kararı

9

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/27 Sayılı Kararı

10

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/28 Sayılı Kararı

10

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/29 Sayılı Kararı

11

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/30 Sayılı Kararı

12

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90